• Regulamin Konkursu Spooner Na Dzień Dziecka

REGULAMIN KONKURSU SPOONER NA DZIEŃ DZIECKA

§1. Organizator

1. Organizatorem konkursu Spooner Na Dzień Dziecka, jest Board Base Marcin Prządka, ul. Czarnieckiego 16E/1, 81-198 Pogórze, adres e-mail: sklep@spoonerboards.pl NIP: 506 000 88 41 , REGON: 060372315 (dalej „Organizator").
2. Nagrodę w Konkursie zapewnia jego Organizator.
3. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram i Facebook. Serwisy Instagram oraz Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portali Instagram oraz Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portali Instagram i Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram/Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 24.05.2023 r. i trwa do dnia 28.05.2023 r. do godziny 12.00.
2. Uczestnicy są nagradzani za spełnienie warunków Konkursu, ogłoszonego w poście na profilu Organizatora w serwisie Instagram i Facebook z dnia 24.05.2023r. Publiczne ogłoszenie wyników odbywa najpóźniej do dnia 28.05.2023r.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzcy, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
1.1. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
1.3. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
1.4. wykonała Zadanie Konkursowe.
2.Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.
4.Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.

§4. Zasady Konkursu i przebieg

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/spoonerboards.polska/ , a także w serwisie Facebook na profilu Organizatora https://www.facebook.com/spoonerpolska/
2. Zadanie Konkursowe polega na:
2.1 Skomentowaniu postu użytkownika spoonerboards.polska w serwisie Instagram lub skomentowaniu postu użytkownika @spooonerpolska z odpowiedzią na pytanie o ulubiony kolor.
2.2 Oznaczeniu w komentarzu pod postem konkursowym 3 (słownie trzech ) znajomych użytkowników serwisu Instagram lub Facebook zapraszając ich do udziału w konkursie .
2.3 Obserwowaniu profilu Organizatora na Instagramie lub polubieniu profilu Organizatora w serwisie Facebook.
3. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.
4. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 1 najciekawszy komentarz i nagrodzi autora deską Spooner, której rodzaj i kolor zwycięzca będzie miał prawo wybrać spośród dostępnych.
5. Administratorzy profilu mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram / Facebook w dniu zakończenia Konkursu.

§5. Nagrody w Konkursie

1. Nagrodą w Konkursie Spooner Na Dzień Dziecka jest jedna deska do balansowania Spooner w rozmiarze i kolorze wybranym przez Zwycięzcę.
2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram/ Facebook wysłaną z oficjalnego profilu Organizatora. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 04.06.2023 r. prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdą się dane niezbędne do wysyłki nagrody, tj.imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).
3. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków z §5 pkt. 2, Laureat traci prawo do Nagrody.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru komentarzy.
5. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
6. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

§ 6. Dane osobowe uczestników Konkursu

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Board Base Marcin Prządka, ul. Czarnieckiego 16E/1, 81-198 Pogórze, adres e-mail: sklep@spoonerboards.pl NIP: 506 000 88 41 , REGON: 060372315. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów.Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2023r.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
4. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie Instagram, Facebook i stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
5. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: sklep@spoonerboards.pl. Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.